چند درصد دانشجویان شاغل به تحصیل هستند؟/ اعلام کمترین و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

cmsd گزارش می دهد؛

چند درصد دانشجویان شاغل به تحصیل هستند؟ اعلام کمترین و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در جدیدترین آمار موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شد.

خبرگزاری علم و فناوری cmsd – نادیا عابد؛ مطابق جدیدترین آمار موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی، یکی دیگر از محور های مهم پایگاه اطلاعات آمار آموزش عالی کشور، ارایه توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک های مختلف است. توزیع تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی به تفکیک شیوه آموزش، نوع تحصیل وابستگی مرکز و جنسیت نشان می دهد که تعداد کل دانشجویان در موسسات آموزش عالی کشور 3070748 نفر بوده است.

توزیع دانشجویان به تفکیک جنیست

 از مجموع 3070748 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در موسسات آموزش عالی کشور 49/3 درصد (1513956 نفر) زن و 50/7 درصد (1556792 نفر) مرد است؛ بنابراین در سال تحصیلی 1400 – 1399 درصد دانشجویان مرد در موسسات آموزش عالی کشور بیشتر از دانشجویان زن است.

همچنین، 60/1 درصد (1846254 نفر) از دانشجویان در موسسات آموزش عالی بخش دولتی و 39/9 درصد (1224494 نفر) در موسسات آموزش عالی بخش غیر دولتی مشغول به تحصیل بوده اند.

توزیع دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش 

از 3070748 نفر دانشجویان موسسات آموزش عالی، 85/4 درصد (2621424) نفر به شیوه حضوری، 13/5 درصد (415044) نفر به شیوه نیمه حضوری و 1/1 درصد (34280 نفر) به شیوه غیر حضوری مشغول به تحصیل هستند.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / تحصیل 39 درصد از دانشجویان در دانشگاه های غیر دولتی

توزیع دانشجویان به تفکیک نوع تحصیل

از میان دانشجویان آموزش عالی، 93/344 درصد به صورت روزانه، 4/158 درصد (127684 نفر) شبانه، 0/693 درصد پردیس، 0/678 درصد فراگیر، 1/116 درصد الکترونیکی، 0/006 درصد (196 نفر) نیمه حضوری و 0/003 درصد 100 نفر) مشترک به تحصیل مشغول هستند.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟

توزیع تعداد دانشجویان به تفکیک شیوه آموزش 

جدول زیر، توزیع تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور را به تفکیک شیوه آموزش دوره تحصیلی، وابستگی مرکز و جنسیت نشان می دهد. داده های جدول بیانگر آن است که در سال تحصیلی 1400-1399، بیشتر دانشجویان در شیوه های آموزش حضوری و نیمه حضوری به ترتیب با 1548006 نفر و 381410 نفر در دوره کارشناسی و در شیوه آموزش غیر حضوری با 25519 نفر در دوره کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / تحصیل 39 درصد از دانشجویان در دانشگاه های غیر دولتی

توزیع دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک مقطع تحصیلی

12/7 درصد (390688 نفر) از دانشجویان در دوره تحصیلی کاردانی، 63/1 درصد (1938177 نفر در دوره کارشناسی، 16/1 درصد (494306 نفر) در دوره کارشناسی ارشد، 3/2 درصد (99402) نفر در دوره دکتری حرفه ای و 4/8 درصد (148175 نفر) در دوره دکتری تخصصی مشغول به تحصیل هستند.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / تحصیل 39 درصد از دانشجویان در دانشگاه های غیر دولتی

توزیع دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک جنسیت

 در همه گروه های تحصیلی بیشتر دانشجویان در دوره کارشناسی در حال تحصیل هستند. اما کمترین تعداد دانشجویان گروه های تحصیلی در علوم انسانی، فنی و مهندسی و هنر در دوره دکتری تخصصی و در گروه های علوم پایه علوم پزشکی و کشاورزی و دامپزشکی در دوره کاردانی است.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / اعلام کمترن و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

علوم انسانی؛ رکوردار جذب دانشجو

بیشترین درصد دانشجویان در گروه علوم انسانی با 67/6 درصد، علوم پایه با 70/9 درصد، علوم پزشکی با 53/8 درصد، فنی و مهندسی با 59/8 درصد، کشاورزی و دامپزشکی با 49/4 درصد و گروه هنر با 57/4 درصد در دوره کارشناسی است.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / اعلام کمترن و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

 در گروه های هنر با 26/3 درصد، فنی و مهندسی با 20/3 درصد دانشجویان دوره کاردانی و در گروه های تحصیلی علوم انسانی با 16/9 درصد، علوم پایه با 22/3 و کشاورزی و دامپزشکی با 20/1 درصد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پس از دوره کارشناسی بیش از دیگر دوره های تحصیلی است.

بر اساس داده های این نمودار به استثنای دوره دکتری حرفه ای که بیشترین درصد دانشجویان آنها در گروه علوم پزشکی با 89/4 درصد است، در دیگر دوره های تحصیلی بیشترین درصد دانشجویان در گروه علوم انسانی است. به طوری که از دانشجویان دوره کاردانی 44/3 درصد، دوره کارشناسی 51/7 درصد، کارشناسی ارشد 50/6 درصد و دکتری تخصصی 37/8 درصد در گروه علوم انسانی تحصیل می کنند.

کمترین درصد دانشجویان دوره کاردانی در گروه علوم پایه (0/1 درصد)، دوره کارشناسی در گروه کشاورزی و دامپزشکی (2/6 درصد)، دوره کارشناسی ارشد در گروه علوم پزشکی (7/3 درصد)، دوره دکتری حرفه ای در گروه کشاورزی و دامپزشکی (10/6 درصد) و در دوره دکتری تخصصی در گروه هنر (2/5 درصد) است.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / اعلام کمترن و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

در سال تحصیلی 1399، 1400، در بخش دولتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری با 699770 نفر بیشترین و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی با 28356 نفر کمترین تعداد دانشجو را دارا هستند.همچنین در بخش غیر دولتی دانشگاه آزاد با 965997 نفر بیشترین تعداد دانشجو را دارا است.

آمار دانشجویان مشغول به تحصیل در دستگاه های مختلف

نمودار زیر، توزیع درصد دانشجویان موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی را نشان می دهد. بر اساس داده های این نمودار در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری 22/8 درصد، دانشگاه پیام نور 13/7 درصد، دانشگاه جامع علمی کاربردی 7/4 درصد، دانشگاه فرهنگیان 2/6 درصد، دانشگاه فنی و حرفه ای 5/6 درصد، دستگاه های اجرایی 0/9 درصد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 7/2 درصد، دانشگاه آزاد اسلامی 31/5 درصد و موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی با 8/4 درصد از دانشجویان مشغول به تحصیل هستند.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / اعلام کمترن و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

کمترین و بیشترین تعداد دانشجو در استان ها

در سال تحصیلی 1400-1399 به ترتیب استان های تهران با تعداد 664675 نفر (21/6)، خراسان رضوی 219081 نفر (7/1 درصد) و اصفهان 201689 نفر (6/6 درصد) بیشترین و استان های ایلام 26248 نفر (0/86 درصد)، استان کهگیلویه و بویر احمد 29458 نفر (0/96 درصد) و استان خراسان شمالی 30112 نفر (0/98 درصد) کمترین دانشجو را داشته اند.

چند درصد از دانشجویان آموزش عالی شاغل به تحصیل هستند؟ / اعلام کمترن و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

بیشترین درصد دانشجویان بخش دولتی به کل دانشجویان به ترتیب در استان های خراسان جنوبی (82/3 درصد)، ایلام (76/2 درصد) و خراسان شمالی (97/3 درصد) و کمترین در استان های قزوین (49/8 درصد)، تهران (50/3 درصد) و مازندران (53/1 درصد) مشغول به تحصیل هستند.

 در بخش دولتی استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان و در بخش غیر دولتی تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد دانشجو را داشته اند، اما کمترین تعداد دانشجو در بخش دولتی در استان ایلام با 20150 نفر، کهگیلویه و بویراحمد با 20778 نفر و خراسان شمالی با 22916 نفر است.

در بخش غیر دولتی نیز استان های ایلام با 6298 نفر، خراسان جنوبی با 6902 نفر و خراسان شمالی با 7196 نفر کمترین تعداد دانشجو را داشته اند.

استان های خراسان شمالی (53/3 درصد)، البرز (52/2 درصد) و اصفهان (51/9) درصد بیشترین و استان های کهگیلویه و بویراحمد (43/8 درصد) بوشهر (43/8) درصد) و مرکزی (46/8 درصد) کمترین درصد دانشجویان زن به کل دانشجویان را داشته اند.

چند درصد دانشجویان شاغل به تحصیل هستند؟/ اعلام کمترین و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "چند درصد دانشجویان شاغل به تحصیل هستند؟/ اعلام کمترین و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "چند درصد دانشجویان شاغل به تحصیل هستند؟/ اعلام کمترین و بیشترین آمار جذب دانشجو در رشته های تحصیلی"، کلیک کنید.